pardubickykraj.cz | lanskroun.eu | policie.cz | lanskrounsko.cz
Počasí
Důležité kontakty

Obecní úřad

tel.+420 465 324 552
+420 465 325 010
mailobec@zichlinek.eu


Úřední hodiny

Pondělí a středa
8:00 - 11:00
13:00 - 17:00

První sobota v měsíci
9:00 - 11:00


Záchranný systém

Jednotné číslo112
Hasiči150
Lékařská pomoc155
Policie158


Hlášení poruch a havárií

Elektřina840 850 860
Plyn1239
Voda840 111 118
Kabel. TV776 677 776
Silnice465 324 599

Zajímavosti

Poldr

Hráz poldru podél toku Moravské Sázavy v obci Žichlínek. Plocha zátopy činí 186 ha a retenční objem 5,9 mil. m3. Celková délka hrází 1 574 m při maximální výšce 7,6 m. Žichlínský poldr je zajímavá stavba. Smyslem poldrů je snížení kulminačních průtoků vodních toků. Žichlínský poldr vzniknul na toku Moravské Sázavy jako reakce na katastrofální povodně v létě 1997. Stavba je v ČR ojedinělá svým rozsahem. Nachází se v nadmořské výšce 345 m nad mořem.

Sympatické je, že zde nebyl pouze k vybudován suchý poldr, ale zároveň došlo i k revitalizaci území, dotčeného v minulosti zemědělskou velkovýrobou, melioracemi a napřímením toků. Vznikla zde nová půvabná koryta Moravské Sázavy a Lukovského potoka s meandry. Byla vybudována členitá jezera, tůně i mokřady. Vody byly vhodně zarybněny. Část poldru byla  zalesněna. Spontánně zde vznikly podmáčené louky, které byly bohužel odvoněny stružkami (to se ale dá velmi snadno napravit). Pokud budou dodrženy deklarované minimální zásahy do přirozeného vývoje a nepoužívání herbicidů, vznikne zde území, unikátní v rámci celé ČR.

Nejvýznamnějším pozitivním vlivem stavby je protipovodňová ochrana měst Litovel a Olomouc, dále také zlepšení územního systému ekologické stability a zvýšení rozmanitosti živočišných a rostlinných druhů

Kostel sv. Jana Křtitele v Žichlínku

Na jižním konci obce na břehu Moravské Sázavy stávala zděná tvrz Krotenful (v překladu žabí močál). Ve 14. století patřila k Lanšperku, ale později ji daroval Petr Jelito lanškrounskému klášteru. Po skončení husitských válek v roce 1438 ji mniši opustili a hrad ovládla skupina bojovníků, kteří ještě téhož roku přepadli a vydrancovali nedaleký moravský klášter Koruna Panny Marie u Krasíkova. Zda se jednalo o skupinu husitů, která i po Lipanech chtěla pokračovat v boji proti církvi, či zda šlo jen o loupežníky, jak jsou označováni v soudobých pramenech, nelze jednoznačně určit. Neblahé pověsti zbavil Krotenful až udatný Zdeněk Kostka z Postupic, který se svou družinou lapky rozprášil a velitele posádky Trnávku dal uvěznit na Potštejně. Zříceniny zdiva se v těchto místech dochovaly do poloviny 19. století, kdy vzaly za své při stavbě železničního náspu. Stavba původního kostela sv. Jana Křtitele v Žichlínku spadala s největší pravděpodobností do stejného období jako Krotenful a poprvé se zmiňuje roku 1380. Podle zprávy z konce sedmdesátých let 17. století byl kostel v Žichlínku dřevěný a jeho současná barokní podoba pochází z roku 1725. V roce 1769 byla ve vsi zřízena lokalie, která byla teprve roku 1859 povýšena na farnost. Farní budova byla postavena roku 1769. Od roku 1795 se v okolí kostela začal budovat hřbitov obehnaný zdí. Samotný kostel je tvořen hlavní lodí a zakrnělou lodí křížovou. Vnitřní výbava působí ve srovnání s jinými kostely stroze a převážná část byla pořízena v 2. polovině 18. století a ve století 19. Kromě hlavního oltáře s mariánským motivem stojí za pozornost i oltář ukřižování a zajímavý malovaný oltář sv. Františka Xaverského křtícího na obraze mladé indiány.
Mezi církevní památky v obci patří i dvě sochy stojící před kostelem, a to socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1755 a mladší sv. Jana Evangelisty z roku 1769. Sousoší Nejsvětější Trojice z roku 1778 se nachází poblíž silnice do Rychnova na Moravě. Barokní budova fary byla rekonstruována během let 2004 – 2005 a dnes slouží spolu s přístavbou jako Domov pro děti s mámou a tátou, kde žijí dvě pěstounské rodiny.